Jarosławiec 10
63-000 Środa Wlkp.


+48 61 28 78 903

sekretariat@domseniora.fzk.pl

Fundator Domu Seniora - Fundacja Zakłady Kórnickie

 Parę słów o historii Fundacji Zakłady Kórnickie 

Fundacja (nazywana także Fundacją Zamoyskich) została powołana przez Sejm II Rzeczpospolitej w roku 1925 – z dotacji patriotycznych rodów Zamoyskich i Działyńskich. Utworzenie Fundacji było nawiązaniem do najbardziej szlachetnych idei pracy organicznej w Wielkopolsce. Na dobra fundacyjne składały się majątki Zamoyskich położone w Wielkopolsce i Zakopanem o obszarze 19,661 ha. Krótko przed wojną z części zakopiańskiej utworzono Tatrzański Park Narodowy. W roku 1952 dekretem Prezydenta B. Bieruta Fundacja została rozwiązana. Restytucja Fundacji nastąpiła ustawą sejmową z dnia 18 września 2001r. Fundacja została wyposażona w nieruchomości o pow. 4 200 ha położonych w powiecie poznańskim (gm. Kórnik i Mosina), powiecie średzkim (gm. Środa Wlkp. i Dominowo). Naczelną ideą odtworzenia Fundacji było zachowanie dla Narodu w całości pozostałych majątków z zapisów rodów Działyńskich i Zamoyskich. Tylko w ten sposób, to jest poprzez ustawowy zapis możliwe jest zachowanie tych dóbr w całości na rzecz społeczeństwa wielkopolskiego.

 

Cele Fundacji

 Celami Fundacji powołanej na mocy ustawy z 1925r. było:

1. Utrzymanie i rozwój Szkoły Domowej Pracy Kobiet, założonej w Kórniku 24 VI 1882r. wygnanej przez rząd pruski i przeniesionej do Lubowali na Spiżu, do Kalwarii Zebrzydowskiej, do Zakopanego na Bystre, wreszcie do Kuźnic 11 VI 1891r. na zasadach, na których powstała i od przeszło czterdziestu lat rozwijała się mimo prześladowań i wydaleń.
2. Popieranie wychowania młodzieży męskiej w duchu polskim i katolickim.
3. Pomoc do nauk wyższych dla wyjątkowo zdolnych, zwrotna gdy zarabiać będą.
4. Utrzymanie Zamku w Kórniku, ku pamięci tego, co Polska przecierpiała jak się jej synowie Ojczyźnie zasłużyli dla przechowywania i uczczenia pamięci najszlachetniejszych wśród obcych, którzy wobec Polski zasługi położyli, jej się w czasach prześladowań i najsroższych ucisków przyjaciółmi okazali.
5. Utrzymanie Biblioteki Kórnickiej, piecza nad jej wydawnictwami.
6. Założenie i utrzymanie Zakładu badań, tak na stokach gór, jak i na równinach, wszystkiego co wchodzi w zakres hodowli, życia, ochrony i należytego wyzyskania wszelkiego rodzaju drzew, tak w kraju istniejących, jak zagranicznych, mogących się krajowi zdać, leśnych ogrodowych, użytkowych, owocowych i ozdobnych, ich drewna, owoców, liści i soków. Piecza nad ogrodami Kórnickimi.
7. Krzewienie w majątkach Zakładów Kórnickich wśród ludności wiedzy zawodowej rolniczej i zasad spółdzielczości w duchu katolickim i narodowym.
8. Uprzemysłowienie i podnoszenie wartości majątku Zakładów Kórnickich przeprowadzenie melioracji, na co Kuratorium i Zarząd będą mieli wzgląd szczególny.

 

Współczesność

 Zakłady Kórnickie działają pod patronatem honorowym Prezydenta RP i Prymasa Polski. Świadczy to o chęci odniesienia się ustawodawcy do wartości historycznych, podobnie jak to uczynił Sejm II Rzeczypospolitej przed 75 laty.

Celami Zakładów jest:
1. Wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa poprzez upowszechnienie kultury rolniczej, oświaty, wartościowych rozwiązań agrotechnicznych oraz prowadzenie wzorcowych gospodarstw rolnych
2. Działanie na rzecz edukacji rolnej i działalności naukowo – badawczej poprzez zakładanie szkół rolniczych, wspieranie nowoczesnego kształcenia, fundowanie stypendiów, organizowanie działalności upowszechniającej racjonalne gospodarowanie zasobami rolnymi.
3. Propagowanie idei pracy organicznej.
4. Działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych z terenami Zakładów, zamieszkałych na terenach lub w pobliżu terenów Zakładów, w tym także wspieranie inicjatyw społecznych.
5. Wspieranie placówek Polskiej Akademii, Biblioteki Kórnickiej i Instytutu Dendrologii.

 

czytaj więcej