RODO

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo! 

Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
. Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez instytucje oraz firmy prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Fundacja Zakłady Kórnickie podjęła szereg kroków, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i pozostać w zgodzie z zapisami RODO. Wprowadziliśmy na mocy uchwały Zarządu wewnętrzną Politykę Ochrony Danych Osobowych, wraz
z towarzyszącymi jej Procedurami, powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych
i troszczymy się o to, by byli Państwo poinformowani o wszystkim, co dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych. W każdej sytuacji związanej ze zbieraniem danych, przekazujemy  Państwu bezpośrednio szczegóły dotyczące celu, czasu i podstawy prawnej ich przetwarzania.

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze, ogólne informacje na ten temat,
z uwzględnieniem zagadnień istotnych z punktu widzenia działalności Domu Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie w Jarosławcu. W kolejnych zakładkach prezentować będziemy bardziej szczegółowe klauzule informacyjne, dotyczące konkretnych sytuacji przetwarzania danych osobowych w Domu Seniora. Treść klauzul przedstawiamy Państwu w formie dokumentu zawsze wtedy, gdy przekazujecie nam Wasze dane. 

Administrator Danych Osobowych 

 • Administratorem danych osobowych, które przetwarzamy, jest Fundacja Zakłady Kórnickie, z siedzibą w Kórniku  (62-035) al. Flensa 2b.
 •  Skontaktować z nami mogą się Państwo pisząc na adres sekretariat@fzk.pl lub dzwoniąc pod numer  61 898 02 91. 

Reprezentant Administratora Danych Osobowych dla Domu Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie w Jarosławcu 

 • Dom Seniora stanowi wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Fundacji Zakłady Kórnickie. Zgodnie z brzmieniem Regulaminu Domu Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie za całokształt spraw organizacyjnych związanych z działalnością Domu Seniora odpowiada Dyrektor Domu.
 • Na mocy wymienionego Regulaminu Domu Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie, treści zawartej umowy o pracę oraz wydanego upoważnienia, Dyrektor Domu reprezentuje Fundację Zakłady Kórnickie w sprawach związanych z działalnością Domu Seniora i odpowiada za należyte realizowanie obowiązków należących do Administratora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych
  w Domu Seniora. Fundacji Zakłady Kórnickie w Jarosławcu  (Jarosławiec 10, 63-100 Środa Wielkopolska).
 • Aby skontaktować się z Dyrektorem Domu, wyślij wiadomość na adres: sekretariat@domseniora.fzk.pl,  zadzwoń pod numer telefonu stacjonarnego +48 61 28 78 903

 Inspektor Ochrony Danych 

 • W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych w Fundacji Zakłady Kórnickie, kontaktować mogą się Państwo z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, Andrzejem Stachurą, dostępnym pod adresem iod@fzk.pl, nr telefonu +48 61 898 02 91 lub w siedzibie Fundacji Zakłady Kórnickie, w Kórniku (62-035), al. Flensa 2b.
 • Dane osobowe przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania.
 • Dane te przetwarzamy za każdym razem w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu.
 • Cele przetwarzania danych wynikają z zapisów Statutu Fundacji Zakłady Kórnickie, obowiązujących w Fundacji regulaminów (jest to m.in. Regulamin Domu Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie)
 • O celach przetwarzania danych osobowych informujemy zawsze przed zebraniem tych danych lub w chwili ich zbierania. 

Dane osobowe 

Możliwe cele przetwarzania danych 

Dane osobowe przetwarzamy m.in. w następujących celach: 

 • zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
 • związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
 • archiwalnych – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 • zabezpieczenia osób i mienia w oparciu o art. 6 lit. 1 f, poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego 

W przypadku Domu Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie w Jarosławcu szczególnie  istotny jest cel: 

Pragnąc na bieżąco informować Państwa Bliskich o ważnych wydarzeniach mających miejsce w Domu Seniora, realizujemy także cel: 

 • relacjonowania bieżącej pracy Domu Seniora na stronie https//:domseniora.fzk.pl oraz stronie w serwisie Facebook (tylko, jeśli wyrażą Państwo na to pisemną zgodę – podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

 • Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw osób, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były: 
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, 
 • zbierane dla zgodnych z prawem celów, o których informujemy w trakcie zbierania tych danych, 
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami podanymi w obowiązku informacyjnym, 
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, 
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, 
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem, 
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, o którym informujemy przed zebraniem danych osobowych lub w czasie trwania tego procesu. 

Odbiorcy danych 

Administrator danych osobowych zastrzega, iż może powierzyć przetwarzanie danych osobowych osób, których danymi administruje, innym podmiotom na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia, w celu realizacji przez nie zadań związanych z obsługą księgową lub hostingową Administratora, dostarczaniem przesyłek i wypełnianiem innych zadań związanych z bieżącą działalnością Domu Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie w Jarosławcu. 

Odbiorcami danych mogą być także – w uzasadnionych konkretnymi przepisami przypadkach – instytucje uprawnione do tego na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa. 

Przekazywanie danych do krajów trzecich 

Fundacja Zakłady Kórnickie zasadniczo nie przekazuje danych osobowych do krajów trzecich.  

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umieszczamy na naszej stronie w portalu społecznościowym Facebook lub Youtube relacje z organizowanych przez nas wydarzeń, także tych związanych z działalnością Domu Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie, które publikujemy na stronie https://www.facebook.com/domseniora.fzk/

 • W związku z transferem tych danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tzn. Facebook, Google, informujemy, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA
  i uzyskały niezbędny certyfikat.
 • Ponadto wykorzystanie wizerunku odbywa się zawsze w oparciu
  o podpisaną przez Państwa zgodę, którą w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem
  ).

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania.  

 • Gdy informujemy o: 
 • 6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody, 
 • 6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie, 
 • 6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, 
 • 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których zawsze informujemy. 

Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie innych przepisów szczegółowych

Czas przetwarzania danych 

 • Dane osobowe przetwarzane są przez czas zależny od podstawy prawnej i celu przetwarzania. O tym, jak długo będziemy przetwarzać poszczególne dane, informujemy zawsze przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie tego procesu.
 • Przykładowe okresy przechowywania danych osobowych: 
 • Dane osobowe pracowników przetwarzane będą zgodnie z terminami określonymi przez odpowiednie zapisy Kodeksu Pracy. 
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. 
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązujących przepisów prawa (np. w celu wystawienia faktury) będą przetwarzane w terminie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego . 
 • Dane osobowe związane ze świadczeniem usług, w tym sprzedaży, będą przechowywane do czasu możliwego dochodzenia roszczeń od nas lub przez nas, tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń. 
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z działaniami marketingowymi, będą przetwarzane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. 
 • Dane osobowe przetwarzane przy użyciu plików cookies i podobnych technologii, będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Uprawnienia osób, których dane przetwarzamy 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują związane z tym przetwarzaniem uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. 

Prawo dostępu do danych 

 • Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dodatkowych informacji (m, in. cele, kategorie, odbiorcy, retencja, uprawnienia, źródło).
 • Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną. 

Prawo do sprostowania danych 

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

Prawo do bycia zapomnianym 

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 
 • cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania, 
 • wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania, 
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, 
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: 
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; 
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

Prawo do sprzeciwu 

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora), w tym profilowania. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Także jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celach marketingowych), danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. 

Prawo do nie podlegania zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu 

 • Fundacja Zakłady Kórnickie nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie.
 •  informujemy jednak i przypominamy, że: 

osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 

Prawo do kontroli danych 

 • Podmiotom danych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Fundacji Zakłady Kórnickie. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego. 

 • Osobie, której dane przetwarzamy, przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 Zachęcamy także do zapoznania się z: 

 • obowiązującą na naszej stronie Polityką prywatności i plików cookies
 • Umieszczonymi w odpowiednich zakładkach klauzulami informacyjnymi, które przedstawiamy Państwu zawsze w momencie zbierania danych

Wymienione wyżej dokumenty stanowią zbiór dobrych praktyk i interpretacji, które dla zachowania należytej dbałości o Państwa dane stosujemy na co dzień – w oparciu o Politykę Ochrony Danych Osobowych w Fundacji Zakłady Kórnickie
i towarzyszące jej Procedury.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt
z powołanym w Fundacji Zakłady Kórnickie Inspektorem Ochrony Danych (iod@fzk.pl).

Scroll to Top